Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 28 de outubro de 2015

5.1 32229 (09/PNP-002339)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a cobertura poboacional da vacinación contra a gripe
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 05.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar a cobertura poboacional con respecto á vacinación da gripe, garantindo a súa gratuidade a toda a poboación".
 

5.2 36883 (09/PNP-002697)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantirlles a todas as mulleres a posibilidade de acceso ás técnicas de reprodución asistida no Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 460, do 06.05.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir o aceso ás técnicas de reprodución asitida no Servizo Galego de Saúde a todas as mulleres sen discriminación, comprometéndose a ofrecer este servizo sanitario público a mulleres sen parella ou sen parella varón que o soliciten".
 
 
5.4 39451 (09/PNP-002873)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen, e dous deputados/as máis
Sobre o inicio dunha campaña de concienciación contra a violencia de xénero dirixida ao medio rural

Publicación da iniciativa, BOPG nº 511, do 02.09.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia para que de forma inmediata:
 
1. Inicie unha campaña de concienciación contra a violencia de xénero dirixida ao medio rural e que incorpore, en todas as medidas de prevención da violencia e da promoción da igualdade, as peculiaridades dese medio para que a poboación do rural se vexa identificada con elas.
 
2. Nos datos e estatísticas que analizan os casos de violencia de xénero se visibilicen e se contabilicen claramente os acaecidos no medio rural.
 
3. Se organicen e se coordinen todos os recursos, así como as asociacións e entidades que habitualmente traballan no medio rural, para poder utilizalos todos e cada un deles adecuadamente na loita contra a violencia de xénero.
 
4. Se organice, en colaboración cos e coas profesionais sanitarios, da educación, dos corpos e forzas de seguridade e dos axentes xudiciais, formación obrigatoria neste eido, computable como formación continua.
 
5. Avalíe anualmente, facéndoo coincidir co informe de aplicación da Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, o resultado das anteriores medidas adoptadas".
 
 
5.6 40391 (09/PNP-002940)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Alonso, Alejandro, e dous deputados/as máis
Sobre a continuación por parte da Xunta de Galicia das negociacións co Concello de Vigo para incluír o transporte urbano Vitrasa nos servizos do Plan de transporte metropolitano
Publicación da iniciativa, BOPG nº 515, do 09.09.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a retomar as negociacións co Concello de Vigo para incluír o transporte urbano Vitrasa dentro dos servizos do Plan de Transporte Metropolitano".
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408