Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 27 de maio de 2015

4.1 32525 (09/PNP-002375)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para a posta en práctica das guías previstas no Plan de mellora da contratación pública
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 05.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para a posta en práctica das seguintes guías:
- Guía de colaboración público-pública.
- Guía para unha contratación pública aberta ás pemes.
- Guía de contratación pública innovadora.
- Guía de cláusulas sociais e ambientais na contratación
pública".
 
  
4.3 36411 (09/PNP-002659)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a adopción por parte do Goberno galego das medidas necesarias para afondar na implantación de programas educativos, metodoloxías e materias que promovan a mellora nas destrezas en expresión oral do alumnado galego de ESO e bacharelato
Publicación da iniciativa, BOPG nº 456, do 29.04.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias para afondar na implantación de programas educativos e metodoloxías e mesmo de materias que promovan a mellora nas destrezas en expresión oral mediante prácticas discursivas, de oratoria e de argumentación, que redunden nunha maior capacidade expresiva do alumnado galego de ESO e bacharelato".
 
 
4.7 36850 (09/PNP-002692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o Goberno central para a interposición dunha demanda ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por discriminar e non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballados en barcos daquel país
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 460, do 06.05.2015

 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa ao Goberno do Estado para que presente unha demanda diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra o Estado noruegués por incumprir o Convenio europeo de dereitos humanos en canto á vulneración da prohibición de discriminación por razón de nacionalidade".
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408