saltar ao contido

Lexisla con Nós

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación. (10/PPL-000019)

Opinións

1 - Escrito por Alba López Blanco o 09/01/2019 18:51

A técnica normativa concrétase nun conxunto de directrices para alcanzar a claridade, semántica e normativa, e polo tanto, coherencia, homoxeneidade e eficacia das normas. E dicir, búscase elaborar un ordenamento xurídico estruturado nos seus principios e integrado por normas correctamente formuladas. Ademais o obxectivo fundamental é lograr un acercamento ao principio constitucional de seguridade xurídica. As directrices de técnica normativa concrétanse no Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 20 de outubro de 2014, polo que se aproban as mesmas. Por mor do anteriormente sinalado, neste comentario, e seguindo as directrices de técnica normativa, analizarei a Proposición de Lei pola que se modifica o Decreto Lexislativo 2/2015, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación. En primeiro lugar, hai que ter en conta que as proposicións de lei teñen unha estrutura predeterminada e é imprescindíbel que consten da seguinte estrutura: un título da disposición, dunha parte expositiva coa súa exposición de motivos correspondente e dunha parte dispositiva na que se plasme o articulado e a conclusión final da proposición formulada, e no seu caso, os anexos. Dende un punto de vista puramente técnico, e atendendo ao correcto cumprimento da estrutura anteriormente sinalada, cabe sinalar que, nun principio, a elaboración da proposición de lei que analizo é valida, pois respecta todos os requisitos de forma. Comezando pola redacción do título da proposición de lei, que forma parte do texto e permite a súa identificación, considero que conta cunha redacción clara e concisa, indica perfectamente o contido esencial do texto permitindo facerse unha idea das materias comprendidas no mesmo, ademais de sinalar o tipo de disposición ante a que nos atopamos. Por outra banda, a parte expositiva do texto comeza coa exposición de motivos onde se concretan as razóns que inspiran a presentación da proposición. A función desta parte e, polo tanto, indicar o seu obxecto e finalidade, facendo mención a incidencia que puidera ter a normativa en vigor. Neste caso concretamente, reclámase unha mellor xestión do principio de igualdade para rematar coa fenda de xénero no ámbito universitario e da investigación. Máis tamén se engade que tamén neste apartado se reflexarán os antecedentes da proposición, e neste caso, a vistas de sinalar algún posible erro, poderíase mellorar a distribución do texto neste sentido, pois os antecedentes lexislativos móstranse unha vez exposto o texto articulado, en vez de engadilo ao apartado meramente expositivo onde quizais adquiriría maior sentido. Polo que respecta ao articulado presentado, que neste caso falamos dun artigo único, considero que non se cumpre o requisito da extensión dos artigos presentados establecidos polo acordo no que se aproban a directrices de técnica lexislativa. Os artigos non deberían ser excesivamente longos, e neste caso concreto, a pesares de tratarse dun único artigo, a redacción é demasiado extensa aínda que respecte a unidade temática en todo momento. O artigo que se propón para ser modificado é o artigo 20 do Decreto Lexislativo 2/2015, e leva como título “a perspectiva de xénero na universidade e na investigación”, consta de dous apartados que ocupan unha ampla redacción por basearse na enumeración de medidas para acadar os obxectivos requiridos, nos que se busca a efectiva igualdade e, ademais, a participación das universidades e institucións de investigación galegas a acadar tal fin. Mais polo que se refire ao contido do articulado, no eido meramente lingüístico, a linguaxe empregada é correcta en todo caso, compoñendo un texto comprensible, claro e unitario. Se engadíramos algo máis, a redacción do texto é clara e directa, en igualdade ao nivel común. Evítase todo o que dalgún modo puidera recargar innecesariamente a redacción da norma. Do mesmo xeito, evítase o uso de formas pasivas e empréganse as frases en sentido positivo conseguindo o resultado dun texto máis directo e entendible, así como o respecto dos signos ortográficos. De igual xeito, evitouse o emprego de expresións de posibilidade ou cláusulas que puideran xerar incerteza ou arbitrariedade nos poderes públicos, concluíndo así un texto convincente, que invita a convicción sobre o contido do mesmo. En cumprimento das previsións contidas no artigo 14 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, foron evitadas o uso de formas discriminatorias, especialmente relevante neste caso, pois precisamente o contido da proposición de lei pretende estimular a igualdade entre ambos sexos no ámbito da universidade e da investigación, e un bo comezo para os cambios que se expoñen tamén pode estar reflexado na linguaxe indubidablemente. Concluíndo, considero que o texto presentado adecúase as directrices de técnica normativa tanto xuridicamente como aos criterios que aquí estamos a analizar. É un texto coherente e ben estruturado, suficiente para garantir a eficacia das normas que se conteñen no mesmo respectando así o principio de de seguridade xurídica mencionado ao inicio deste estudo e regulado no artigo 9.2 da nosa Carta Magna. Ademais cumpre cos requisitos establecidos no artigo 122 do Regulamento da Cámara.

2 - Escrito por Traballadora social o 02/11/2019 18:32

Na convocatoria (borrador) de prazas de traballo social da Xunta, está mal o apartado de titulación porque xa está mal recollida a titulación na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei d emedidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia.

Engadir unha opinion

Cubra os campos do formulario e prema no botón enviar.

Os campos con * son obrigatorios.

Últimas opinións

saltar ao pe de páxina