saltar ao contido

Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade ( 10/PPL-000001 )

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade

Opinións

1 - Escrito por Daniel Maneiro Sampedro o 28/12/2016 20:33

Na presente, veño a expor unha opinión sobre a técnica normativa empregada na proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Un aspecto fundamental no relativo á técnica normativa, refírese a identificación correcta e efectiva das normas; isto é, aspectos como o título, vólvense fundamentais á hora de poder identificar o contido das disposicións, aspecto que repercute directamente no ámbito cidadán, afectando á seguridade en canto ao coñecemento das normas (a ter en conta que os cidadáns son sempre os destinatarios finais das normas). No caso obxeto de estudo, encontrámonos cunha correcta identifiación, pois ben déixase claro que se pretende unha reforma da Lei 1/1993, que á súa vez delimita perfectamente o ámbito ó que se dedica. A ter en conta que a identificación, o título da disposición, sempre debe ser o que encabece a propia norma. Asimesmo, a utilización da expresión “proposición”é totalmente acertada ao caso, pois estase a facer uso da competencia que teñen os grupos parlamentarios (un só neste caso) para a elaboración de proposicións de carácter lexislativo. Desta forma, a natureza do texto queda completamente delimitada sen máis dúbidas ou discusións. Habitualmente, as normas no seu sentido máis formal contan coa inxerción dun índice; índice no que se poderá atopar dunha forma moi sinxela e clara a división propia da norma, os apartados dos que consta. Pero ben, non se configura como un aspecto fundamental, e nesta situación pódese prescindir completamente do mesmo, pois a súa extensión, máis ben curta, e a pouca dificultade de comprensión do obxeto que entrama, fai que non se precise dun índice. Se nos referimos á división formal da proposta, a exposición de motivos ou parte expositiva da propia norma, así como o seu desarrollo, suele ser sen dúbida algunha a segunda cuestión que se aborda tras a correcta identificación. A análise dos motivos na presente proposta realízase dunha forma correcta e sinxela; desta maneira, introdúcenos ao problema para despois proceder a falar específicamente dos preceptos que xeran controversia. Ademáis, faise unha clara referencia aos motivos circunstanciais e históricos que preceden e fundamentan a proposta. Eso sí, aínda que a calidade aumenta de seguir o patrón lexislativo en canto aos contidos, é dicir, do abstracto ao concreto, nesta exposición en concreto parece proceder de mellor xeito a indentificación do problema no articulado en primeiro lugar e despois facer unha contextualización que reforce a idea principal, tal e como se realizou na presente. Tamén procede resaltar, aínda que de forma máis irrelevante, á ausencia de distinción concreta da parte expositiva. Con isto quero dicir que se prescinde completamente do anuncio da mesma e da súa concreción. Aínda que na proposta que se nos amosa é fácil distinguir a división propia da mesma, unha clara identificación da súa parte expositiva aumentaría a calidade da norma, podendo así identificar mellor os distintos apartados que inclue, e que se dedican a cuestión sustancialmente diferentes. Como expoño, aínda que aumentaría a calidade ao ser esta máis clara aínda, neste caso non é difícil identificala, pois a esta adícanselle os parágrafos que preceden á parte dispositiva, e casi dende o seu comezo. En canto á súa parte dispositiva, a mesma consta dun só artigo e así se expresa como tal. Polo tanto, carece de sentido numeralo mesmo como “artigo primeiro”, pois unha identificación como “artigo único” é suficiente para a correcta identificación de parte dispositiva da norma. É máis, a utilización desta expresión determina que o seu contido non consta de máis extensión. Polos mesmo motivo, tampouco necesitamos un título ou epígrafe sobre o seu contido, pois a exposición é suficientemente clara na parte expositiva se temos en conta que só se pretende regular un artigo. Ademáis, o mesmo tampouco reviste especial complexidade, pois é claro e conciso en canto o que ven a dispor, e mesmamente non contradice o que se nos expón na exposición de motivos da disposición. Cando falamos de complexidade da redacción, en termos amplos, faise referencia ao desarrollo escrito da norma, e se esta se está a realizar de forma suficientemente sinxela para expresar con claridade o seu contido. Cabe aclarar, que en ningún caso me refiro a sinxeleza dos termos xurídicos, e moito menos ás institucións de Dereito. Na presente a claridade pódese observar sen máis problema, pois non nos atopamos con construccións gramaticais que revistan complexidade, ou expresións que veñan a estar vacías de contido e que finalmente xeren confusión sobre a finalidade e o obxeto do texto articulado. Se ben non atopamos contradiccións entre o que se nos expón e o que posteriormente se articula, pois é un texto claro que conta con unha extensión pouco salientable. A ter en conta que se está facendo referencia directa a unha Lei xa existente, que data do ano 1993. Dito isto, se atendemos directamente ao obxeto da reforma e a exposición dos motivos que levan á mesma, podemos observar que se dirixe á propia corrección dunha contradicción existente no articulado orixinal da Lei 1/1993. Por tanto, sen ter en conta os motivos ideolóxicos que moven esta proposición de lei, apreciamos a finalidade de pureza normativa que se persigue, é dicir, o fin de evitar unha contradicción que persegue a propia proposición, aspecto que nos permite determinar sobre a calidade normativa do texto. A presentación da mesma na debandita plataforma“online”, non xera dudas respecto á calidade que lle aporta á norma (aínda que pareza unha cuestión tan esencial que non mereza comentario) ; aspecto este que non debe ser pasado por alto no comentario que estou a realizar. Isto pódese observar directamente dende a óptica cidadá, pois unha aberta disposición das mesmas por parte dos cidadáns aumenta a seguridade xurídica de forma considerable. Apórtase a posibilidade de coñecer a norma no seu sentido propio, como norma dixirida aos mesmos cidadáns. A parte final das leis supón un aspecto de carácter relevante, pois ven a por de manifesto a calidade da norma. Se ben, amosa o coidado que se lle prestou á elaboración do texto. É aquí donde figurarán as disposicións derradeiras, as disposicións con carácter transitorio, as disposicións derrogatorias e os anexos (que non constan na presente). En canto a isto, son moi importantes as disposicións de carácter transitorio que se conteñen nunha norma, xa que ten vital importancia a forma na que a aprobación dunha norma vai a afectar ao resto de normas que se encontran vixentes nun mesmo ordenamento xurídico, xa ben as precedan ou estén destinadas a convivir. Na mesma non se inclue ningunha, o cal non nos suscita ningún problema desta índole. Ahora ben, contense unha disposición derrogatoria, que expresa claramente a súa finalidade, a derogación das disposicións que a contradigan. Polo mesmo, cabe resaltar que non se nos indica se existen disposicións que efectivamente se poidan ver afectadas pola mesma.

2 - Escrito por Andrés López Malvar o 30/12/2016 13:39

Opinión de la técnica legislativa de la "Proposición de ley de modificación de la ley 1/1993, de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad".En primer lugar, como nos encontramos ante una proposición de ley, la misma debería estar estructurada de la siguiente manera:título de la disposición,parte expositiva y parte dispositiva, en el cual se incluyen el articulado, la parte final y, de ser el caso, los anexos. En esta proposición nos encontremos con una breve parte expositiva, con un texto articulado formado por un único artículo, una disposición derogatoria y una disposición final. En cuanto al título-Proposición de ley de modificación de la ley 1/1993,de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad- hay que indicar ante que tipo de disposición nos encontramos , a continuación debe figurar el nombre el cual, formando parte del título, indicará el objeto de la disposición y su contenido esencial permitiéndonos hacernos una idea del asunto y debiendo ser su redacción clara y concisa, reflejando con exactitud y precisión la materia regulada y evitando que son objeto de la regulación no tengan reflejo en el. Dicho esto, creo que en la proposición el objeto está claro(modificación de la ley 1/1993), por lo tanto cumpliría este requisito,Lo que en mi opinión no está del todo claro es el tema esencial de la proposición, ya que si no sabes el contenido de la ley y una vez leído el título dudo que cualquier ciudadano de apie sepa que con lo que se quiere es la abolición de las corridas de toros en Galicia.Parte expositiva, en primer lugar, la función de dicha parte es describir el contenido de la disposición, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se cita, haciendo mención a la incidencia que pueda tener en la normativa en vigor. También resumirá si es necesario el contenido de la disposición con el objetivo de lograr un mejor comprensión del texto, pero nunca deberá contener partes del texto articulado.A tenor de lo explicado, vemos como esta proposición no cumple todos los requisitos ya que se puede observar como se hacen referencias al texto articulado.Por otro lado, como estamos ante una proposición de ley, esta parte expositiva se denomina "exposición de motivos", debiendo constar esta expresión de forma centrada en el texto y con letras mayúsculas. Este requisito tampoco se cumple, haciendo que la organización de la proposición se un poco caótica.El texto articulado(parte dispositiva) se compone de un único artículo. En lo relativo a su redacción respeta los criterios orientadores básicos, ya que en este artículo se habla de un único tema, sólo hay un párrafo por lo que entraña un único enunciado, dibujando este una única idea. Se puede observar también como la redacción del artículo se encuentra ordenada de forma lógica, procurando y consiguiendo desde mi punto de vista que este artículo constituya una unidad de sentido completa y dotada de contenido normativo, además no contiene ni deseos, ni intenciones innecesarias ni sin sentido.Es un artículo corto y de fácil comprensión. Tras este análisis podemos afirmar que la redacción del mismo está hecha de una forma satisfactoria.Para terminar tenemos la parte final. En primer lugar, hay que señalar que sigue el orden adecuado.En esta parte final, nos encontramos con una disposición derogatoria, en virtud de la cual se derogan las disposiciones anteriores que se opongan a la presente ley o contradigan su contenido y con una disposición final en la que se estabece que la presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial.Respecto a esta parte final, desde mi punto de vista no encuentro ningún defecto, ya que respeta los requisitos establecidos para este tipo de disposiciones.

3 - Escrito por Bárbara Fdez Andújar o 17/01/2017 16:43

Felicito esta proposición de ley de modificación de la ley 1/1993 ya que estoy en contra del maltrato animal. Sin embargo no comprendo ni veo ninguna justificación a tomar esta vía cuando estamos a punto de lanzar el borrador completo a trámite para la nueva ley de protección animal 2017 y cómo sólo entra en los toros cuando el tiro de pichón-u otros- son igual de urgentes en su abolición. Quizás sea estratégico o por no mezclar colectivos. Pero sí nos ha herido profundamente que sólo se halla luchado por los toros en esta ppl gracias

4 - Escrito por Elena Álvarez Martínez o 03/03/2017 11:32

O seguinte traballo consiste nun comentario ou opinión sobre a técnica normativa na Proposición de lei de modificación da lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade; a cal ten como obxecto modificar o artigo 5.2 de dita lei. Hai que ter en conta que unha boa técnica lexislativa é sinónimo de seguridade xurídica e coherencia interna do ordenamento xurídico. Para comezar o análise desta norma debemos ter conta da súa estrutura e división; a mesma consta do título da disposición, da parte expositiva e da parte dispositiva. Comezando polo título, o cal se rubrica baixo a nomenclatura de “Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”, podemos identificar os tres elementos que o compoñen: Identificación da disposición, nome e data de publicación. Neste caso identifícase a disposición como “Proposición de lei”, polo que se realiza de forma correcta, pois se trata dunha iniciativa lexislativa que provén dun grupo parlamentario. O nome é “de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”, este é o que indica o obxecto da disposición e o seu contido. Ao tratarse dunha disposición modificadora, cúmprese o requisito de que o nome indique este carácter explicitamente, coa cita do título completo da disposición que se modifica. O motivo polo que non aparece o número e a data de publicación, o último dos elementos que compón o título, é que esta proposición de lei aínda non foi aprobada polo Pleno. O seguinte elemento que se pode atopar nunha norma é o índice, que debe ir colocado despois do título e sempre antes da parte expositiva. A inclusión dun índice é potestativa e neste caso o lexislador optou por non incorporalo, decisión que me parece acertada, pois se trata dunha norma cun só artigo, é dicir, é unha disposición especialmente breve. A continuación atopamos a parte expositiva, a cal non debe titularse ao tratarse dunha proposición de lei, xa que unicamente se titulan, coa denominación de “exposición de motivos”, os proxectos de lei. A pesar de non estar titulada, a parte expositiva está ben identificada, así, nunha primeira parte, establécese o problema existente na Lei que se pretende modificar e, a continuación, realízase unha contextualización histórico-social. Pasando á parte dispositiva, a estrutura habitual que seguen as norma non se cumpren na presente, xa que a súa brevidade permite que o artigo único sexa a única unidade de división, prescindindo así de libros, títulos, capítulos, seccións e subseccións. Os artigos deben ir numerados en cardinais arábigos como norma xeral, pero neste caso, ao tratarse dun só artigo, este debe designarse como “artigo único”. Así mesmo, todos os artigos deben levar un título que indique concisamente o contido ou a materia á que se refiren; neste caso, o lexislador realizouno correctamente e así titulou dito artigo como “Modifícase o artigo 5.2 da Lei Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”. A pesar diso, creo que existe un erro tipográfico na redacción do título, pois aparece escrito dúas veces “Lei”, ademais, paréceme demasiado extenso dito título, o cal debe ser conciso, así como pouco claro, pois podería facerse algunha referencia expresa á prohibición das corridas de touros. O artigo creado por esta norma ten como fin modificar o artigo 5.2 da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Para realizar isto, utiliza o estilo de regulación consistente en dar unha nova redacción aos preceptos modificados, en contraposición ao estilo de modificación que unicamente consiste en substituír algunhas palabras ou expresións. Neste artigo tamén podemos identificar o texto marco, o cal indica a disposición que se modifica e como se produce dita modificación, neste caso mediante unha nova redacción: “Modifícase a redacción do artigo 5.2 que fica redixido conforme ao seguinte texto”. O novo texto debe ir separado nun parágrafo aparte do texto marco “entre comiñas e sangrado” coa finalidade de salientar tipograficamente que se trata dun novo texto. Na presente, si está nun parágrafo aparte e entre comiñas, pero non existe un sangrado especifico en dito texto. No relativo á parte final, esta pode constar de disposicións adicionais, transitorias, derrogatorias e derradeiras. Nesta norma unicamente contamos cunha disposición derrogatoria e cunha derradeira. A función das disposicións derrogatorias é conter cláusulas de derrogación do dereito vixente. Na presente utiliza unha cláusula xeral de salvagarda que delimita a materia obxecto de derrogación, así indica “quedan derrogadas as demais normas que contraveñan a presente disposición”. Así e todo, non salienta que quedan derrogadas as disposición de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto pola presente, a cal sería a cláusula recomendábel. A disposición derradeira desta norma fixa a entrada en vigor aos vinte días da súa publicación. Esta especificación non é necesaria, pois esta sería a regra xeral aplicábel en caso de que non se estableza ningunha indicación, tal e como establece o Código Civil e a Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. A pesar do expresado, na miña opinión, dita especificación tampouco sería un erro, xa que, a pesar de todo, a cláusula favorece a seguridade xurídica do ordenamento. Outro dos elementos pertencentes a parte dispositiva das normas cos que pode contar unha disposición son os anexos, pero neste caso non se considerou necesario a súa inclusión. En canto aos criterios lingüísticos xerais que deben seguir as normas, na presente a redacción é clara, sinxela e precisa, utilizando unha linguaxe culta á par que é accesíbel para o cidadán medio. Os termos empregados non deixan marxe para que se poida dar lugar a confusión, dáse unha coherencia terminolóxica, preséntase unha estrutura gramatical correcta e, todo isto, gardando un decoro lingüístico sen incorrer en redundancias, reiteracións ou vulgarismos. No relativo ao informe de impacto de xénero, tal é como establece o artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, é preceptiva a súa realización polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. Neste caso, dito trámite realizouse con éxito, establecendo que non presenta unha repercusión directa. Así mesmo, e en cumprimento deste mesmo Decreto lexislativo, debe utilizarse unha linguaxe non sexista e inclusiva, así, utilízanse termos tal que “galegos e galegas”. Hai que salientar que a non mención ao ditame do Consello Económico e Social de Galicia na parte dispositiva se debe a que, ao non tratarse dunha materia socieconómica directamente vinculada ao desenvolvemento económico e social de Galicia, non é precisa a súa realización. Por todo o exposto, podo concluír que en xeral esta proposición de lei axústanse á técnica xurídica e normativa que dispoñen as resolucións aprobadas ao efecto, sen prexuízo das observacións e recomendacións realizadas.

5 - Escrito por Laura Ferreira da Silva o 03/03/2017 12:34

¿Por qué é tan importante o concepto de técnica normativa e técnica lexislativa? Porque mediante a determinación dunha boa técnica lexislativa, coñecer as consecuencias do incumprimento das normas á hora de lexislar... con todo isto garántese o principio de seguridade xurídica, que é un principio para todo Estado de dereito. Pero non só debemos protexer o principio de seguridade xurídica, senón tamén os principios de unidade e de legalidade; un ordenamento que se queira proclamar como tal debe contar cunha coherencia interna e respectar uns criterios uniformes para tódalas súas disposicións. Un dos temas máis relevantes da técnica normativa é a parte final das leis. Se estamos a falar dunha norma coidada, a parte final estará ben redactada, pero se, polo contrario, é resultado da improvisación e da falta de estudo, moi probablemente nesa parte final (a que regula as disposicións transitorias, derrogatorias e finais), haberá problemas de redacción e de axuste entre a natureza da disposición e o contido incorporado nela. A presente proposición de lei ten como obxecto a modificación do artigo 5.2 da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Comecemos falando da estrutura da mesma: o título da disposición, unha parte expositiva e unha parte dispositiva. Comezando polo título, o cal recibe o nome de “Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”, componse da identificación da disposición, o nome da mesma e a data de publicación. Neste caso a identificación da disposición é a de “Proposición de lei”, mentres que o nome é “de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”, indica o obxecto da disposición e o seu contido. Esta proposicións de lei ten carácter de disposición modificadora, polo que se cumpre con que o nome da mesma indique este carácter explicitamente, coa cita do título completo da disposición que se modifica. O nome indica o obxecto da disposición e o seu contido esencial, de xeito que permita facerse una idea do seu contido e diferencialo do de calquera outra disposición. A súa redacción debe ser clara e concisa, sen inclusión de descricións propias da parte dispositiva; polo exposto, considero que o nome da presente disposición contén tódolos requisitos xa expresados, e cumpre a súa función de reflectir con exactitude e precisión a materia regulada. No tocante á data de publicación, non aparece como debería, pois aínda non foi aprobado polo Pleno. O seguinte elemento que se pode atopar nunha norma é o índice, que debe ir colocado despois do título e sempre antes da parte expositiva. A inclusión dun índice é potestativo e neste caso o lexislador optou por non incorporalo, e neste caso non o considero necesario, xa que trátase dunha norma cun só artigo. O seguinte elemento que atopamos é a parte expositiva, ao tratarse dunha disposición distinta dun proxecto de lei (proposición de lei), non se titula. Aínda así, temos efectivamente unha parte expositiva, mais non identificada, na se describe o contido da disposición, indicando o seu obxecto e finalidade, os seus antecedentes e as competencias e habilitacións en cuxo exercicio se dita, facendo mención á incidencia que poida ter na normativa en vigor, con especial atención ós aspectos novos. Sobre a motivación e antecedentes cabe destacar a aprobación polo Parlamento da Lei 1/1993, de protección de animais e salvaxes en catividade no que se plasmou o respecto e proteccións ao seres vivos pero excluíndo do ámbito da aplicación a “festa dos touros, os encerros e demais espectáculos taurinos”. Fai unha relación histórico - cultural da nosa Comunidade Autónoma extrapolada aos lugares nos que efectivamente atópase consolidada a tradición taurina. Tamén relaciona esta práctica co grado de humanización da sociedade galega respecto de festividades crueis. Pasando á parte dispositiva, os criterios xerais e habituais que deben recoller as normas, non se cumpren na presente, xa que a súa brevidade permite que o artigo único sexa a única unidade de división, prescindindo de libros, títulos, capítulos, seccións e subseccións. Os criterios básicos na redacción dun artigo son os seguintes: cada artigo, un tema; cada parágrafo, un enunciado; cada enunciado, una idea. A información dos artigos ordenarase de forma lóxica, isto é, a idea central indicarase nun primeiro parágrafo seguido dos estritamente necesarios para expresar as especificacións que procedan. Debe procurarse que o artigo constitúa unha unidade de sentido completa, de maneira que para comprendelo non sexa necesario recorrer ó artigo anterior nin ó posterior. Deben dotarse os artigos de contido normativo, obviando motivacións ou explicacións cuxo lugar axeitado é a parte expositiva da disposición. Tampouco deben conter desexos, intencións, declaracións nin formulacións innecesarias ou carentes de sentido. Os artigos deben numerarse con cardinais arábigos, dende o 1 ata o que corresponda; pero neste caso, ao tratarse dun só artigo, este debe designarse como “artigo único”. O contido do artigo porase na liña inferior ó seu título, en minúscula, salvo a maiúscula inicial e as que procedan ortograficamente, sen grosa, nin subliñado nin cursiva. Os artigos non deben ser excesivamente longos; cada artigo debe conter un precepto, un mandato, unha instrución ou unha regra, ou máis dun/dunha, sempre que respondan a unha mesa unidade temática. Conforme os criterios de redacción que debe reunir un artigo, o presente recolle unha idea plasmada nun enunciado, de forma lóxica e sendo unha unidade de sentido completa. Non emprega expresións de posibilidade un excesivamente amplas que poidan dar lugar a incerteza ou arbitrariedade na súa aplicación. No relativo a parte final, esta pode constar de disposicións adicionais, transitorias, derrogatorias e derradeiras. Nesta norma unicamente contamos cunha disposición derrogatoria e unha derradeira. A función das disposicións derrogatorias é conter cláusulas de derrogación do dereito vixente. Neste caso utiliza unha cláusula xeral de salvagarda que delimita a materia obxecto de derrogación, así indica que quedan derrogadas as demais normas que contraveñan a presente disposición. Porén, non salienta que quedan derrogadas as disposición de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto pola presente. Respecto á disposición derradeira, esta fixa a entrada en vigor aos vinte días da súa publicación. Esta especificación non é necesaria, pois é a regra xeral aplicable en caso de que non se estableza ningunha indicación. Outro dos elementos cos que pode contar unha disposición son os anexos, pero neste caso non se considerou necesario a súa inclusión. Hai que destacar que o artigo desta norma ten como fin modificar un artigo doutra disposición, utilizando o estilo de regulación consistente en dar unha nova redacción aos preceptos modificados. Temos o texto marco que é o que indica as disposicións que se modifican e como se produce a súa modificacións “Modifícase a redacción do artigo 5.2 que fica redixido conforme ao seguinte texto”. O mesmo deberá expresar con precisión e claridade os datos da parte que modifica e o tipo de modificación de que se trata, neste caso unha nova redacción. O novo texto é o texto de regulación, que consiste en precisamente a modificación. Este debe ir separado nun parágrafo aparte do texto marco “entre comiñas e sangrado” coa finalidade de salientar tipograficamente que se trata dun novo texto. En canto aos criterios lingüísticos xerais que deben seguir as normas, na presente a redacción é clara, sinxela e precisa, utilizando unha linguaxe culta á par que é accesible para o cidadán medio. Os termos empregados non deixan marxe para que se poida dar lugar a confusión, dáse unha coherencia terminolóxica, preséntase unha estrutura gramatical correcta e, todo isto, gardando un decoro lingüístico sen incorrer en redundancias, reiteracións ou vulgarismos. En cumprimento das previsións contidas no Decreto lexislativo 2/2015 en materia de igualdade, utilízase unha linguaxe non sexista e inclusiva, en harmonía co principio de igualdade de sexos, así, utilízanse termos tal que “galegos e galegas”. Tal é como establece o artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, é preceptiva a realización dun informe de impacto de xénero elaborado polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. Neste caso, dito trámite realizouse con éxito, establecendo que non presenta unha repercusión directa na perspectiva de xénero. En conclusión, debo dicir que esta proposición de lei cumpre tódolos requisitos recollidos no manual de técnica normativa, polo que considero que esta disposición é clara, precisa e composta por un léxico doado para a comprensión dun cidadán galego común.

6 - Escrito por Ángela González Fernández o 20/03/2017 18:18

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade A presente proposición de lei ten como obxecto a modificación do artigo 5.2 da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. En primeiro lugar, debemos ter conta da súa estrutura e división; a mesma consta do título da disposición, parte expositiva e parte dispositiva. Comezando polo título, o cal rubrícase baixo o nomenclatur de “Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”. O mesmo componse da identificación da disposición, nome e data de publicación. Neste caso a identificación da disposición é a de “Proposición de lei”, mentres que o nome é “de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade”. Este nome é o que indica o obxecto da disposición e o seu contido. Ao tratarse dunha disposición modificadora, cúmprese con que o nome indica este carácter explicitamente, coa cita do título completo da disposición que se modifica. En canto á data de publicación, non aparece como debería, pois aínda non foi aprobado polo Pleno. O seguinte elemento que se pode atopar nunha norma é o índice, que debe ir colocado despois do título e sempre antes da parte expositiva. A inclusión dun índice é potestativo e neste caso o lexislador optou por non incorporalo, e neste caso non o considero necesario, xa que trátase dunha norma cun só artigo. O seguinte elemento que atopamos é a parte expositiva, ao tratarse dunha disposición distinta dun proxecto de lei (proposición de lei), non se titula. Aínda así, temos efectivamente unha parte expositiva, mais non identificada, na cal se describe o contido da disposición indicando o seu obxecto, finalidade, motivación, antecedentes e con especial mención á incidencia que ten a nova regulación. Sobre a motivación e antecedentes cabe destacar a aprobación polo Parlamento da Lei 1/1993, de protección de animais e salvaxes en catividade no que se plasmou o respecto e proteccións ao seres vivos pero excluíndo do ámbito da aplicación a “festa dos touros, os encerros e demais espectáculos taurinos”. Fai unha relación histórico - cultural da nosa Comunidade Autónoma extrapolada aos lugares nos que efectivamente atópase consolidada a tradición taurina. Tamén relaciona esta práctica co grado de humanización da sociedade galega respecto de festividades crueis. Pasando á parte dispositiva, os criterios xerais e habituais que deben recoller as normas, non se cumpren na presente, xa que a súa brevidade permite que o artigo único sexa a única unidade de división, prescindindo de libros, títulos, capítulos, seccións e subseccións. Conforme os criterios de redacción que debe reunir un artigo, o presente recolle unha idea plasmada nun enunciado, de forma lóxica e sendo unha unidade de sentido completa. Non emprega expresións de posibilidade un excesivamente amplas que poidan dar lugar a incerteza ou arbitrariedade na súa aplicación. Os artigos deben ir numerados en cardinais arábigos como norma xeral, pero neste caso, ao tratarse dun só artigo, este debe designarse como “artigo único”. Todos os artigos deben levar un título que indique concisamente o contido ou a materia á que se refiren. Neste caso, o lexislador suprimiu dito requisito, na miña opinión de forma equivocada, pois aínda que se trata dun único artigo non deben descoidarse os requisitos de forma. No relativo a parte final, esta pode constar de disposicións adicionais, transitorias, derrogatorias e derradeiras. Nesta norma unicamente contamos cunha disposición derrogatoria e unha derradeira. A función das disposicións derrogatorias é conter cláusulas de derrogación do dereito vixente. Neste caso utiliza unha cláusula xeral de salvagarda que delimita a materia obxecto de derrogación, así indica que quedan derrogadas as demais normas que contraveñan a presente disposición. Porén, non salienta que quedan derrogadas as disposición de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto pola presente. Respecto á disposición derradeira, esta fixa a entrada en vigor aos vinte días da súa publicación. Esta especificación non é necesaria, pois a regra xeral aplicable en caso de que non se estableza ningunha indicación, tal e como se establece no Código Civil e no artigo 44 da Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. A pesar do expresado, non está de máis poñer dita especificación pois axuda a seguridade xurídica. Outro dos elementos cos que pode contar unha disposición son os anexos, pero neste caso non se considerou necesario a súa inclusión. Hai que destacar que o artigo desta norma ten como fin modificar un artigo doutra disposición, utilizando o estilo de regulación consistente en dar unha nova redacción aos preceptos modificados. Temos o texto marco que é o que indica as disposicións que se modifican e como se produce a súa modificacións “Modifícase a redacción do artigo 5.2 que fica redixido conforme ao seguinte texto”. O mesmo deberá expresar con precisión e claridade os datos da parte que modifica e o tipo de modificación de que se trata, neste caso unha nova redacción. O novo texto é o texto de regulación, que consiste en precisamente a modificación. Este debe ir separado nun parágrafo aparte do texto marco “entre comiñas e sangrado” coa finalidade de salientar tipograficamente que se trata dun novo texto. En canto aos criterios lingüísticos xerais que deben seguir as normas, na presente a redacción é clara, sinxela e precisa, utilizando unha linguaxe culta á par que é accesible para o cidadán medio. Os termos empregados non deixan marxe para que se poida dar lugar a confusión, dáse unha coherencia terminolóxica, preséntase unha estrutura gramatical correcta e, todo isto, gardando un decoro lingüístico sen incorrer en redundancias, reiteracións ou vulgarismos. En cumprimento das previsións contidas no Decreto lexislativo 2/2015 en materia de igualdade, utilízase unha linguaxe non sexista e inclusiva, en harmonía co principio de igualdade de sexos, así, utilízanse termos tal que “galegos e galegas”. Tal é como establece o artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, é preceptiva a realización dun informe de impacto de xénero elaborado polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. Neste caso, dito trámite realizouse con éxito, establecendo que non presenta unha repercusión directa na perspectiva de xénero.

7 - Escrito por MIS AMIGAS LAS PALOMAS (MALP NGO) o 11/05/2017 17:45

ANTE Parlamento de Galicia Propuesta enmiendas del Proyecto de Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía en Galicia: 7ª COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, GANADERÍA Y MONTES 11 mayo 2017 EXPONGO Tras entrada en parlamento del proyecto de ley el día 20/04/2017 en Parlamento, y su admisión a trámite y apertura de enmiendas a día 24/04/2017, como representantes de ciudadanos y parte afectada por esta ley, SOLICITO Valoración de estas aportaciones que se dictan a continuación ante el Parlamento Gallego. Propuestas LISTADO PROPUESTAS Propuesta de alegaciones de información pública del Proyecto de Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía en Galicia 1 1. Alcance: todos los animales domésticos (IRRENUNCIABLE) 3 2. Équidos 4 3. Autoconsumo 4 4. Definiciones: doméstico y urbano (IRRENUNCIABLE) 5 5. Competencias diferentes Administraciones 5 6. Prohibición expresa de tiro de caza lanzada y captura aves urbanas (IRRENUNCIABLE) 6 7. Prohibición USO 7 8. Alimentar animales en espacios públicos 7 9. Regulaciones específicas 7 10. Sacrificio administrativo basado en evidencia científica (IRRENUNCIABLE) 7 11. Control ético fauna urbana (IRRENUNCIABLE) 8 12. Identificación 9 13. Abandono animales domésticos 9 14. Cobertura Urbanos (IRRENUNCIABLE) 9 15. Formación y coordinación agentes de autoridad 10 16. Tiro de pichón (IRRENUNCIABLE) 10 17. Esterilización obligatoria 13 18. Eliminar infracciones 13 19. Procedimiento Sancionador 13 20. Subsidiariedad y proporcionalidad jurídica (IRRENUNCIABLE) 13   1. Alcance: todos los animales domésticos (IRRENUNCIABLE) Afecta al Título, artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación, título II. Donde dice: animales de compañía Debe decir: Las disposiciones de esta Ley son aplicables a los animales de domésticos. Justificación: La ley 08/2014 y ley 1/1993 NO englobaba animales domésticos que incluyen en sí mismos a los animales de compañía. NO ampliar el alcance de animales protegidos en una legislación de 2016, tras 23 años sin reforma sustancialmente de la anterior, es inadmisible según el progreso social avanzado en defensa animal. La mayoría de las comunidades autónomas que han renovado sus leyes de protección animal han respetado este término o incluso se refiere a la protección animal en general con las exclusiones habituales (silvestres, explotación, experimentación y cinegéticos, se rigen por su propia legislación específica). Véase DL Cataluña 2/2008. Ley asturiana 13/2002…etc. (no sabemos si se enmienda el título implicaría enmienda a la totalidad del proyecto de ley). Un animal amansado fuera silvestre o no, pero que viva en el entorno doméstico de la ciudad, en compañía del hombre e interactuando con él debe ser protegido por esta ley pues de otra manera cae en el limbo de la protección animal. El término ideal sería añadir animal ‘feral’ en las definiciones. Los derechos de la fauna urbana o feral (como es conocida en el extranjero) son internacionalmente reconocidos, no pudiéndose dejar sin protección estos animales al no clasificarse ni como animal silvestre ni como animal de compañía ni cinegético, quedando por tanto en el limbo de la protección animal. Así figura en el proyecto de ley en trámite parlamentario en La Rioja, en Murcia y en la ley 4/2016 madrileña. Se recuerda al Gobierno que en el siglo 21 debe meditarse sobre las definiciones actuales de animales para ajustarlas por finalidad (uso por el hombre) no por su etiquetado convencional. Ejemplo claro es que oveja es animal doméstico pero puede ser tanto animal de explotación en una granja como animal de compañía. Este argumentario aplicaría a la nueva definición de animal urbano. Así mismo, según el articulado de definiciones, de compañía es retroceder respecto a domésticos que incluye más especies que conviven con el hombre. De compañía lo reduce según el articulado de este proyecto de ley a (definiciones): ­ Animales de compañía: A los efectos de esta ley, se entiende por animales de compañía los que tiene en su poder el ser humano, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos. ­ Gato feral: se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son miembros de la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados con los seres humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales en su propio espacio; su hogar está al aire libre. ­ Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las personas, referido al núcleo urbano de las ciudades y pueblos y que pertenece a las especies siguientes: paloma bravía (Columba livia), gaviota argéntea (Larus cachinnans), estornino (Sturnus unicolor y S. vulgaris), especies de fauna salvaje no autóctona u otras que hay que determinar por vía reglamentaria. 2. Équidos 2.1 Afecta a: artículo 2. Exclusiones Eliminar la exclusión que afecta a los animales pertenecientes a la familia de los équidos. Justificación: los équidos están ya contemplados en su protección en ley 4/2016 madrileña y proyecto en fase parlamentaria murciana del 2017. No hay justificación para excluir a los équidos de la protección animal ya que no poseen legislación específica que los proteja ni los regule. El Real Decreto 1515/2009 de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies equinas, adopta las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) Nº 504/2008, de 6 de junio de 2008 por el que se aplican las Directivas 90/426/CEE y 90/427/CEE en lo que se refiere a los métodos de identificación de los équidos. Esta nueva normativa afecta a todos los équidos nacidos a partir del 1 de Julio de 2009, salvajes o domesticados, de cualquiera de las especies del género Equus, y sus cruces: caballos, asnos, mulas, burdéganos, cebras, tanto si son animales de razas puras, inscritos o registrados en libros genealógicos (équidos registrados), como si no lo son (équidos de crianza y renta). Sin más regulación, no son animales de producción ni de compañía estricta pero indudablemente son domésticos por lo que su regulación de protección animal no debe ser excluida explícita y gratuitamente de esta ley. 3. Autoconsumo Afecta a: artículo. Exclusiones Eliminar la exclusión que afecta a los animales autoconsumo. Justificación: Para aquellos que siguen criando en el hogar aves de corral y otros animales con fines de autoconsumo, sino son tratadas dentro de esta ley como animales de compañía, en núcleo urbano y rural, quedan fuera de todo marco legislativo y de todo control e inspección sanitaria y de protección animal. No excluirlas nos ofrece una herramienta para protegerlas en caso de que sean mascotas o bien, protegerlas en caso de que su explotación no esté registrada y seguramente no cumpla la normativa del bienestarismo impuesto por Agricultura ni los trámites marcados por Sanidad. 4. Definiciones: doméstico y urbano (IRRENUNCIABLE) Afecta a: artículo 4. Definiciones Incluir Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las personas, referido al núcleo urbano de las ciudades y pueblos. Modificar Animal doméstico: aquellos animales que se crían en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje. Justificación Los derechos de los animales de compañía, esto es los animales que normalmente conviven en el hogar, no deben restringirse por especies puesto que hoy en día las especies de compañía son diversas y extensas y abarcan varias especies de distintas familias y conllevaría dejar sin protección a animales que hoy son de compañía. De los 20 millones de mascotas que existen en este país, 11 millones no son ni perros ni gatos siendo los más populares las aves. Recordemos la definición de animal de compañía: aquellos animales que viven y hacen compañía a las personas, principalmente en el hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, independientemente de su especie. A los efectos de esta ley se incluyen entre ellos todos los perros y gatos, independientemente del fin para el que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con fines de ocio o deportivo. No tendría que ser necesario especificar en artículo dedicado a las definiciones qué especies son de compañía. Los derechos de la fauna urbana o feral (como es conocida en el extranjero) son internacionalmente reconocidos, no pudiéndose dejar sin protección estos animales al no clasificarse ni como animal silvestre ni como animal de compañía ni cinegético, quedando por tanto en el limbo de la protección animal. La definición de animal doméstico como animal de compañía según este proyeto de ley en esta ley es erróneo pues es al contrario, el animal de compañía es un subgrupo del animal doméstico. 5. Competencias diferentes Administraciones Afecta a: artículo 6. Competencias Modificar: las alcaldías no pueden poseer la responsabilidad superior en materia de protección animal. Justificación: a día de hoy en muchas las alcaldías no existe la figura de concejal de protección animal o similar. No se puede pretender crear esta figura de manera eficaz y operativa en los tres meses en los que entrará en vigor esta ley tras su publicación en el BOG. Los esfuerzos en formación y creación de nuevas figuras administrativas no son inmediatos e incluso faltan las asignaciones a los agentes de autoridad tan importantes en la protección animal. Dentro de la Consejera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en su DG de Conservación de la Naturaleza encontramos Subdirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad donde el Servicio de Conservación de la Biodiversidad es el encargado de la protección de los animales domésticos. Un servicio multifunción que realmente deberían ser varios servicios independientes y con muchos más recursos. Nos preguntamos qué sentido tiene separar la responsabilidad municipal de la autonómica para esta asignación de poder. 6. Prohibición expresa de tiro de caza lanzada y captura aves urbanas (IRRENUNCIABLE) Afecta: artículo 9. Prohibiciones genéricas Añadir: • El tiro de pichón y prácticas similares. • Captura de aves urbanas. Justificación: En Madrid ambas acciones quedan expresamente prohibidas sin excepción para la ley 2016 de PA. El resto de adiciones promueven la finalidad que persigue esta ley es la protección de los animales domésticos. La explicitación del tiro de pichón y prácticas similares responde maltrato que viene cometiéndose en la comunidad de Galicia desde que se aprobó la L1/1993. No es caza, no es deporte y está prohibido en Cataluña, Canarias y enmendado por toda la oposición en Madrid y la Región de Murcia. En investigación abierto Expediente por el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor. La demanda social es muy fuerte en contra de esta práctica que sólo queda residual en 7 países del mundo. El control ético de las aves urbanas es la única manera eficaz de controlar la población. 30 años de sacrificio masivo de palomas urbanas y otras aves, se han demostrado ineficaz, derroche de los fondos municipales del contribuyente en maltrato animal. Hay alternativas éticas y eficaces disponibles. 7. Prohibición USO Añadir: artículo 9. Prohibiciones genéricas • Utilizar a los animales de compañía para consumo humano o animal. • Utilizar a los animales de compañía como entrenamiento de caza. Justificación: No se pueden detallar todas y cada una de las prohibiciones que serían maltrato animal, pero sí destacar las más habituales y que se comenten continuamente para así evitarlas. 8. Alimentar animales en espacios públicos Afecta a: artículo 9. Prohibiciones genéricas Eliminar: p) Prohibición de alimentación de animales en espacios públicos sin autorización municipal. Justificación: las colonias felinas autorizadas y otras medidas contempladas en esta ley no cubrirán todas las necesidades sociales que derivan del abandono del ciudadano y además tardarán unos años en estar asentadas y funcionando correctamente. Los animales sin dueño no deben ser castigados en rango de ley con prohibición expresa de su alimentación. Este asunto siempre ha sido regulado en el ámbito municipal de las ordenanzas por ser acciones empáticas, éticas y cívicas, que no debe penalizarse en exceso. Se penalizaría sino de manera desmesurada la compasión ciudadana hacia el animal. Exigimos eliminación inmediata de este punto. 9. Regulaciones específicas Afecta a: - Capítulo 3. Animales potencialmente peligrosos Justificación: no comprendemos la existencia de esta parte del articulado en esta ley cuando existe regulación específica Decreto 90/2002. 10. Sacrificio administrativo basado en evidencia científica (IRRENUNCIABLE) Afecta: Artículo 15. Eutanasia. Añadir punto 6: Todas las actuaciones que deriven en sacrificio administrativo en las que se valore el riesgo para la salud pública o medioambiental deberán estar avaladas por un estudio científico, que estará a disposición del público. Justificación: No debe quedar al libre albedrío de ninguna persona la decisión del sacrificio de animales, sino que deberá ser una decisión informada en un riesgo real tasado con parámetros científicos cuantificables. Esto nuevo punto del articulo quiere cubrir el tratamiento de la fauna urbana como aves que ahora se masacran sin justificación sanitaria ni medioambiental como 'plaga', si bien deja cabida a las réplicas sobre otra fauna urbana que por salud pública sí se puede justificar su sacrificio (ratas, cucaracha...etc). 11. Control ético fauna urbana (IRRENUNCIABLE) Adición Artículo NUEVO. Para la gestión de la fauna urbana, y la misma tipificada como invasora, se establecerán procedimientos de control de natalidad con métodos éticos de control poblacional como, por ejemplo, la administración de los piensos anticonceptivos o control de huevos y resto de medidas éticas coordinadas entre los departamentos municipales de urbanismo, parques&jardines y medioambiente. Justificación: Al igual que el CES, existen métodos éticos, eficaces y competitivos económicamente para el control de la población de las aves urbanas. Estos métodos éticos vienen utilizándose desde hace años en numerosos países occidentales (Francia, Italia, Estados Unidos, Singapur). Ya contamos con 15 localidades en nuestro país que así lo aplican, la mayoría en Cataluña. Barcelona capital comenzó en 2015 y Valencia capital ha acordado comenzar este año. Recordemos de nuevo que Madrid lo lleva en su articulado en la ley 2016 PA. Sanidad, Medioambiente, Urbanismo, Parques y Jardines deben coordinarse para el control y coexistencia de la fauna urbana, que encuentran en la ciudad un nuevo ecosistema en el que vivir lejos de la caza y depredadores. La urbe ofrece cobijo, alimentación y muchas más especies de aves van a incorporarse al hábitat urbano ahora que las temperaturas no dejan de aumentar y los espacios verdes siguen desarrollarse. El primer punto es cambiar la dependencia del control de población de aves urbanas de sanidad a protección animal (recordar que plaga, monumentos o zoonosis son pretextos no reales, lo único que es real es ganar dinero matando aves urbanas con un resultado ineficaz de tirar el dinero de los ciudadanos en maltrato animal). Lo realiza empresa control plagas con apoyo de operarios de concejalía de parques y jardines. NO conocemos el destino final de las aves pues no están públicos los informes de la Consejería de Sanidad o similares municipales. Lo habitual es gasearlas, donarlas para el tiro de pichón, cetrería o sueltas cinegéticas en cotos privados de caza. Estas cifras deben ser públicas así como el destino de los animales ya que se realizan con el dinero ciudadano y vía contrato público. Recordar que la coexistencia con la fauna urbana no debe tacharse como molesta convivencia sino como un atractivo más de la ciudad que tiene un incalculable valor añadido para los ciudadanos que tienen así contacto con la naturaleza. Su respeto y promoción son parte fundamental de la educación ambiental. 12. Identificación Afeta: artículo 12. Identificación animales de compañía Modificación: todos los animales de compañía requerirán identificación obligatoria. Los animales que no puedan ser chipados se identificarán como se indique en el desarrollo reglamentario de esta ley. Justificación: Gatos, perros, y hurones siempre deben ser identificados por tema sanitario. Perros, gatos, hurones, conejos y équidos deberán ser chipados según la ley 4/2016 madrileña. El resto de mascotas como aves, quelonios…, que suponen el 60% de las mascotas del país …etc deben ser identificados pues ‘sin identificación no hay protección’ contra el abandono animal ni posibilidad de fomentar una tenencia responsable. Su regulación debe establecerse por especies reglamentariamente. 13. Abandono animales domésticos Afeta: Artículo 23. Abandono animales domésticos Modificación: 2 días comunicación EFECTIVA propietario y 3 días para considerarse abandonado. Justificación: efectiva significa recibida. 14. Cobertura Urbanos (IRRENUNCIABLE) Afecta al Artículo 22. Recogida animales abandonados. Anadir punto 6. Este ámbito también incluye el destino de la fauna urbana. Justificación: Por el propio ámbito de esta ley. Puesto que animales urbanos son compuestos por domésticos y silvestres además que de compañía, todo animal silvestre deberá poder ser atendido en el centro de rehabilitación de fauna salvaje provinciales, igualmente ocurrirá con el resto de fauna urbana. Deberá existir cobertura para todo tipo de animar urbano en un centro de protección animal o en un centro de rehabilitación de fauna. Si bien no se trata de acumular animales irrecuperables, sino de conseguir de que toda ave o animal feral o urbano o silvestre, sea admitido sin importar la especie y se les de el mismo trato, por ejemplo, a un pollo de vencejo o de gorrión que de paloma. Que tengan cobertura a un tratamiento básico veterinario para infecciosas o pollos huérfanos como ocurre en el resto de Europa. Que un ciudadano sea asistido sin importar la especie que recoja, que todas las especies tenga su derecho natural a ser asistidas y que esto no dependa del gusto animal subjetivo de cada uno. Evidentemente la dotación económica y de rrhh del centro de rehabilitación y la mejora de instalaciones es imprescindible, así como una normativa sobre la admisión de los animales y protocolos veterinarios mínimos. 15. Formación y coordinación agentes de autoridad Afecta: artículo 32. Divulgación, formación y educación Añadir punto 5. La Consejería ordenará la formación cuerpos de funcionarios implicados en la protección animal, fomentando su coordinación. Justificación: Las actuaciones en protección animal de los agentes municipales son casi nulas, no tienen competencias y sólo trabajan a petición de la consejería de medio ambiente u órdenes judiciales. No conocen la normativa y los agentes municipales y nacionales se traspasan y eluden competencias en esta materia mutuamente. La coordinación y competencias de policía municipal, nacional, SEPRONA, forestales y bomberos es vital si queremos una protección animal eficaz en nuestra comunidad. Se sugiere la creación de agentes municipales especialistas en protección animal Como bien sugiere en este artículo esta ley, debe ser una formación vertical, desde la consejería hasta la municipalidad. 16. Tiro de pichón (IRRENUNCIABLE) Adición: artículo 40. Infracciones muy graves Añadir: n) El tiro de pichón y actividades similares. Justificación: Lo principal es que dejar en el LIMBO el tiro de pichón al eliminarla de la ley protección animal que es su marco normativo por derecho comparado, causa inseguridad jurídica y no se consigue abolir esta práctica. Un espectáculo que no es caza ni deporte como podrán consultar con el Defensor del Pueblo. Galicia cuenta con varios campos de tiro en el cual se practica caza lanzada (palomas o codornices lanzadas a brazo, máquina-tubo o caja). Cada fin de semana y durante todo el año, se masacran miles y miles de palomas y codornices en sus campos de tiro. Además se incluyen tiradas como parte de los programas de muchas fiestas populares de los pueblos. Se trata de un maltrato animal que se lleva cometiendo en nuestra comunidad desde 1993 y que ahora que estamos en trámite con la modificación de la Ley de Protección Animal, tenemos la oportunidad de prohibirlo EXPLICITAMENTE como ya se hizo en Canarias y Cataluña y está previsto en la nueva ley de la región de Murcia, Castilla la Mancha y de la Rioja. Vacío legal solo existe en Valencia y Murcia, el resto o prohíben (Cataluña y Canarias) o prohíben con excepciones que da la Consejería. (VÉASE MAPA DE MALTRATO LEGAL EN LEYES DE PROTECCIÓN ANIMAL ESPAÑA) En este PL debe tipificarse el tiro de pichón en sus sanciones como infracción muy grave y en el artículo sobre Prohibiciones Generales. 17. Esterilización obligatoria Añadir: artículo 40. Infracciones muy graves Añadir: La no esterilización de perros y gatos que se mantengan en polígonos, naves, obras o similares y los que tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros perros y gatos. 18. Eliminar y añadir infracciones Afecta al artículado infracciones (38 y 39) Eliminar: 38. k) alimentar animales en la vía pública sin autorización municipal. 39.n) recogida animales extraviados o abandonados sólo tras autorización. Añadir: 39.x) Omisión de auxilio a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro, cuando pueda hacerse sin ningún riesgo ni para sí mismo, ni para terceros. 19. Procedimiento Sancionador Afecta a: artículo 46. Procedimiento sancionador Añadir punto 5: Las entidades de protección animal, declaradas entidades colaboradoras, podrán ser reconocidas como parte interesada en los procedimientos sancionadores abiertos en materia de protección animal. Igualmente, podrán participar en las inspecciones realizadas por la autoridad, que reglamentariamente se establezcan. 20. Subsidiariedad y proporcionalidad jurídica (IRRENUNCIABLE) Adición Disposición final xxxx. Carácter supletorio de la Ley. Añadir: Para los animales utilizados en espectáculos taurinos, animales silvestres, animales de producción, animales de parques zoológicos y los utilizados con fines de experimentación, será de aplicación esta Ley en aquellos aspectos que su legislación específica no los contemple. Debe decir: N/A Justificación: La presente ley debe ser subsidiaria del resto de legislación en materia de protección animal en todo el ordenamiento jurídico medioambiental aplicable. El principio de subsidiariedad y proporcionalidad también se manifiesta en las propias fuentes del Derecho. De esta manera, las fuentes tienen una ordenación jerárquica, y las inferiores son aplicadas subsidiariamente, es decir, en defecto de las fuentes jerárquicamente superiores. En el ordenamiento español, por ejemplo, el sistema de fuentes viene establecido en el artículo 2.5 del Código civil. Se mencionan, por este orden, la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La costumbre sólo será fuente aplicable en ausencia de ley, y los principios sólo en ausencia de la costumbre. Tratamos de proteger al resto de animales, que pese a tener regulación específica, como son los de consumo, experimentación etc, no tienen protección animal como tal. Sólo para especies silvestres amenazadas existe algo de protección y no se está entrando en el uso o destino de esos animales, sino en proteger de otras formas de maltrato animal ajenas a dicho uso y que sí ocurren y no hay herramientas legales para combatir este maltrato animal. Un ejemplo claro es maltratar animales de granja injustificadamente, no por su destino final de sacrificio, sino a lo largo del proceso de manera gratuita. Véase la noticia del día 07/01/2016 sobre del maltrato animal por aplastar a 70 lechones en una explotación ganadera almeriense en la que un joven difundió por Whatsapp cómo otro saltaba sobre lechones que fallecieron cruelmente tras el incidente. Es un ejemplo bastante claro. Si bien se puede denunciar contra el Código Penal si hay pruebas suficientes, esto implica ir a juicio y gastos consiguientes y un tiempo procesal muchísimo más dilatado, sin embargo, si le damos cobertura en esta ley de PA muchos más casos se sancionarán pues es la propia Consejería de Medio Ambiente quién lo persigue de oficio de manera gratuita. Madrid, 11 mayo 2017 Bárbara Fernández Andújar Presidenta de Mis Amigas Las Palomas (Registro Nacional de asoc. CIF: G-86761889) (

8 - Escrito por Fernando Gefaell Valcarce o 07/05/2019 18:49

Para realizar un marco de técnica normativa de dicha proposición me basare en Acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia, de 30 de octubre de 2014, por el que se fijan las directrices de Técnica-Normativa. En este documento se observa que está correctamente identificado el texto como una modificación para la dicha ley 1/1993, centrando el título y explicando de forma concisa sobre qué versa el documento presentado, delimitando perfectamente la materia a tratar. Se observa que carece de Índice ya que resulta ser un texto muy poco denso ni de gran complejidad por lo cual es innecesaria su utilización. Tras el título nos encontramos con la parte expositiva de la norma la cual resulta sencilla y de fácil comprensión para el lector medio introduciendo el problema a abordar, en este caso la contradicción que presenta la excepción del art. 5.2 conforme a lo establecido en el 5, y acto seguido desarrollando la modificación necesaria, según el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego, para no incurrir en una colisión en sí misma. Añadiendo a este desarrollo la supuesta falta de rigor histórico/tradicional de las corridas de toros en el territorio de Galicia. Habría que destacar que no se concreta con título la parte expositiva, iniciando su escritura sin previo aviso justo después del título lo cual considero un error menor pero fácilmente solucionable para su correcta lectura por parte de la ciudadanía. En la parte dispositiva nos encontramos con la modificación de un único artículo con el título “Artigo único” dando a entender perfectamente que la modificación solo es necesaria en el controvertido art.5.2, dando una versión distinta de la que esta escrita actualmente. Por último, en la parte final, existen dos disposiciones, una derogatoria, en la que se expone que quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley o contravengan su sentido, y una derradeira sobre la fecha de entrada en vigor de dicha ley.

Engadir unha opinion

Cubra os campos do formulario e prema no botón enviar.

Os campos con * son obrigatorios.

Últimas opinións

saltar ao pe de páxina