Expediente: 10/PRE-010915

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10032819

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Tramitado

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Trámites do expediente
Data Trámite Publicación
16/07/2018 Inicio por finalización período de sesións Rexistro de entrada: 10032819
27/07/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10010293
27/07/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10010294
16/05/2019 Resposta do Goberno Rexistro de entrada: 10049977
20/05/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015447
20/05/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015448
21/05/2019 Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación Mesa do Parlamento
22/05/2019 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10015492
23/05/2019 Publicación resposta BOPG Número: 480
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015622
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015623
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015624
07/06/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015628