Expediente: 10/PRE-010747

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a opinión do Goberno galego respecto do encaixe do coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10032818

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Trámites do expediente
Data Trámite Publicación
13/07/2018 Inicio por finalización período de sesións Rexistro de entrada: 10032818
23/07/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10010261