saltar ao contido

Expediente: 10/PNP-002478

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a introdución polo Goberno galego do coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no marco do apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10032816

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032816
03/07/2018 Admisión a trámite e publicación Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331
14/02/2020 Fin de lexislatura Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina