Expediente: 10/PNC-002683

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a introdución polo Goberno galego do coordinador parental, como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia, no marco do apoio familiar que regula a Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10032817

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Trámites do expediente
Data Trámite Publicación
26/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032817
03/07/2018 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331