Busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei 4/2006, de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/07)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo
Atoparonse 829 resultados.
Mostrando 1 - 20

10/UECS-000262

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 904/2010 no que respecta ás medidas para reforzar a cooperación administrativa co fin de combater a fraude no ámbito do IVE [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)]

cooperación administrativa co fin de combater a fraude no ámbito do IVE [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)]

10/UECS-000261

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE no que respecta á introdución de determinados requisitos para os provedores de servizos de pagamento [OM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] {COM(2018) 813 final} {SEC(2018) 495 final} {SWD(2018) 487 final} {SWD(2018) 488 final}

requisitos para os provedores de servizos de pagamento [OM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] {COM(2018) 813

10/UECS-000260

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, no que respecta ás disposicións relativas ás vendas a distancia de bens e a certas entregas nacionais de bens [COM(2018) 819 final] [2018/0415 (CNS)]

Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, no que

10/UECS-000259

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 1305/2013 e (UE) nº 1307/2013 no que respecta a determinadas normas sobre os pagamentos directos e a axuda ao desenvolvemento rural en relación cos anos 2019 e 2020 [COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)]

rural en relación cos anos 2019 e 2020 [COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)]

10/UECS-000258

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello pola que se adaptan a Directiva 2012/27/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á eficiencia enerxética [modificada pola Directiva (UE) 2018/XXX], e o Regulamento (UE) 2018/XXX do Parlamento Europeo e do Consello [relativo á gobernanza da Unión da Enerxía], con motivo da retirada do Reino Unido da Unión Europea (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 744 final] [2018/0385 (COD)]

Parlamento Europeo e do Consello pola que se adaptan a Directiva 2012/27/UE, do Parlamento Europeo e do

10/UECS-000256

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á solicitude presentada polo BEI ao Consello para a modificación dos estatutos do BEI segundo o procedemento lexislativo establecido no artigo 308 do TFUE (Consello da UE 13166/18)

1.(24/10/2018) Consulta - Rexistro de entrada: 39331 2.(24/10/2018) Notificación aos portavoces

10/UECS-000257

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo á renovación do compromiso do remanente dos importes comprometidos para sustentar a aplicación das decisións do Consello (UE) 2015/1523 e (EU) 2015/1601, ou a súa asignación a outras accións no marco dos programas nacionais [COM (2018) 719] [2018/037 (COD) ]

sustentar a aplicación das decisións do Consello (UE) 2015/1523 e (EU) 2015/1601, ou a súa asignación a

10/UECS-000255

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á Axencia de Asilo da Unión Europea e polo que se derroga o Regulamento (UE) nº 439/2010. Contribución da Comisión Europea á reunión de dirixentes celebrada en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 633 final] [2016/0131 ( COD)]

os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 633 final] [2016/0131 ( COD)]

10/UECS-000252

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a Garda Europea de Fronteiras e Costas e polo que se derrogan a Acción Común nº 98/700/ JAI do Consello, o Regulamento (UE) nº 1052/2013 do Parlamento Europeo e do Consello e o Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeo e do Consello. Contribución da Comisión Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 631 final] [ COM(2018) 631 final anexos] [2018/0330 ( COD)]

á reunión de dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018

10/UECS-000253

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa a normas e procedementos comúns nos estados membros para o retorno dos nacionais de terceiros países en situación irregular (refundición). Contribución da Comisión Europea á reunión de líderes celebrada en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 634 final] [ COM(2018) 634 final Anexos] [ COM(2018) 634 final Anexos] [2018/0329 ( COD)]

Europea á reunión de líderes celebrada en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 634

10/UECS-000254

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello para a prevención da difusión de contidos terroristas en liña. Contribución da Comisión Europea á reunión dos dirixentes de Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 640 final] [ COM(2018) 640 final Anexos] [2018/0331 ( COD)] { SEC(2018) 397 final} { SWD(2018) 408 final} { SWD(2018) 409 final}

da Comisión Europea á reunión dos dirixentes de Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM

10/UECS-000251

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifican o Regulamento (UE) nº 1093/2010, o Regulamento (UE) nº 1094/2010, o Regulamento (UE) nº 1095/2010, o Regulamento (UE) nº 345/2013, o Regulamento (UE) nº 346/2013, o Regulamento (UE) nº 600/2014, o Regulamento (UE) 2015/760, o Regulamento (UE) 2016/1011, o Regulamento (UE) 2017/1129 e a Directiva (UE) 2015/849 (texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 646 final] [2017/0230 (COD)]

Regulamento (UE) 2017/1129 e a Directiva (UE) 2015/849 (texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 646

10/UECS-000248

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se eliminan os cambios de hora estacionais e se derroga a Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 639 final] [2018/0332 ( COD)] { SWD(2018) 406 final}

2000/84/CE (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 639 final] [2018/0332 ( COD)] { SWD(2018) 406

10/UECS-000249

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen o Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnolóxica e de Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo áInvestigación en Ciberseguridad e a Rede de Centros Nacionais de Coordinación. Contribución da Comisión Europea para a reunión de dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 630 final] [2018/0328 ( COD)] { SEC(2018) 396 final} { SWD(2018) 403 final} { SWD(2018) 404 final}

dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 630 final

10/UECS-000250

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE, Euratom) nº 1141/2014 no que respecta a un procedemento de verificación relativo ás infraccións das normas de protección dos datos persoais no contexto das eleccións ao Parlamento Europeo. Contribución da Comisión Europea á reunión de dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 636 final] [2018/0336 ( COD)]

dirixentes que se celebrará en Salzburgo os días 19 e 20 de setembro de 2018 [ COM(2018) 636 final

10/UECS-000247

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 1303/2013, polo que respecta ao axuste da prefinanciamento anual para os exercicios 2021 a 2023 [COM(2018) 614 final] [2018/0322 (COD)]

axuste da prefinanciamento anual para os exercicios 2021 a 2023 [COM(2018) 614 final] [2018/0322 (COD)]

10/UECS-000245

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 391/2009 polo que respecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298(COD)]

retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298(COD)]

10/UECS-000246

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que modifica o Regulamento (UE) nº 1316/2013 polo que respecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final anexo]

Reino Unido da Unión [COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final anexo]

10/UECS-000244

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á notificación e ao traslado nos Estados membros de documentos xudiciais e extraxudiciais en materia civil ou mercantil («notificación e traslado de documentos») [COM(2018) 379 final] [COM(2018) 379 final Anexo] [2018/0204 (COD)] {SEC(2018) 272 final} {SWD(2018) 286 final} {SWD(2018) 287 final}

] [COM(2018) 379 final Anexo] [2018/0204 (COD)] {SEC(2018) 272 final} {SWD(2018) 286 final} {SWD(2018

10/UECS-000239

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello o establecemento dun marco para a interoperabilidade entre os sistemas de información da UE (cooperación policial e xudicial, asilo e migración) e polo que se modifica o [Regulamento (UE) nº 2018/XX [Regulamento Eurodac],] do Regulamento (UE) 2018/XX [Regulamento sobre o SIS no ámbito da cooperación policial e xudicial], o Regulamento (UE) nº 2018/XX [o Regulamento ECRIS-NTP] e o Regulamento (UE) n. 2018/XX [o Regulamento] eu-LISA [COM(2018) 480 final] [2017/0352 (COD)] {SWD(2017) 473 final} {SWD(2017) 474 final}

Regulamento (UE) n. 2018/XX [o Regulamento] eu-LISA [COM(2018) 480 final] [2017/0352 (COD)] {SWD(2017) 473