Busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei 4/2006, de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/07)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo
Atoparonse 845 resultados.
Mostrando 1 - 20

10/UECS-000278

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Consello pola que se modifican a Directiva 2006/112/CE, relativa ao sistema común do imposto sobre o valor engadido, e a Directiva 2008/118/CE, relativa ao réxime xeral dos impostos especiais, no que respecta ao esforzo de defensa no marco da Unión [COM(2019) 192 final] [2019/0096 (CNS)]

esforzo de defensa no marco da Unión [COM(2019) 192 final] [2019/0096 (CNS)]

10/UECS-000277

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiariedade relativo á solicitude presentada polo BEI ao Consello para a modificación dos estatutos do BEI segundo o procedemento lexislativo establecido no artigo 308 do TFUE (Consello da UE 7651/19)

1.(27/03/2019) Consulta - Rexistro de entrada: 48178 2.(27/03/2019) Notificación aos portavoces

10/UECS-000276

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Decisión nº 1313/2013/UE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa a un Mecanismo de Protección Civil da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 125 final] [2019/0070 ( COD)]

) [ COM(2019) 125 final] [2019/0070 ( COD)]

10/UECS-000275

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e conectividade ferroviarias tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 88 final] [2019/0040 ( COD)]

do EEE) [ COM(2019) 88 final] [2019/0040 ( COD)]

10/UECS-000274

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 1303/2013 no que respecta aos recursos para a asignación específica para a Iniciativa de Emprego Xuvenil [ COM(2019) 55 final] [ COM(2019) 55 final Anexo] [2019/0027 ( COD)]

recursos para a asignación específica para a Iniciativa de Emprego Xuvenil [ COM(2019) 55 final] [ COM(2019

10/UECS-000273

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) 2015/757 con obxecto de tomar en debida consideración o sistema mundial de recompilación de datos sobre o consumo de fuel óleo dos buques (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 38 final] [ COM(2019) 38 final Anexo] [2019/0017 ( COD)] { SEC(2019) 20 final} { SWD(2019) 10 final} { SWD(2019) 11 final}

(Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 38 final] [ COM(2019) 38 final Anexo] [2019/0017

10/UECS-000272

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre medidas relativas á execución e financiamento do Orzamento xeral da Unión Europea en 2019 en relación coa retirada do Reino Unido da Unión [COM (2019) 64 final] [2019/0031 (APP)]

Unión Europea en 2019 en relación coa retirada do Reino Unido da Unión [COM (2019) 64 final] [2019/0031

10/UECS-000270

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen medidas de continxencia no ámbito da coordinación da seguridade social por mor da retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea (Texto pertinente para efectos do EEE e de Suíza) [COM(2019) 53 final] [2019/0019 (COD)]

(Texto pertinente para efectos do EEE e de Suíza) [COM(2019) 53 final] [2019/0019 (COD)]

10/UECS-000271

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións para a continuación das actividades de mobilidade por motivos de aprendizaxe en curso no marco do programa Erasmus+, no contexto da retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte («Reino Unido») da Unión Europea [COM(2019) 65 final] [2019/0030 (COD)]

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte («Reino Unido») da Unión Europea [COM(2019) 65 final

10/UECS-000269

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que se refire a determinadas normas relativas ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca en razón da retirada do Reino Unido da Unión [COM(2019) 48 final] [2019/0009 (COD)]

[COM(2019) 48 final] [2019/0009 (COD)]

10/UECS-000267

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de decisión do Consello pola que se modifica a Decisión n.º 940/2014/UE no relativo aos produtos que poden ser obxecto dunha exención ou dunha redución do arbitrio insular [ COM(2018) 825 final] [ COM(2018) 825 final anexo] [2018/0417 (CNS)]

dunha exención ou dunha redución do arbitrio insular [ COM(2018) 825 final] [ COM(2018) 825 final anexo

10/UECS-000268

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as condicións para acceder a outros sistemas de información da UE e polo que se modifican o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) yyyy/ xxx ( ECRIS- TCN) [ COM(2019) 3 final] [2019/0001 ( COD)]

- TCN) [ COM(2019) 3 final] [2019/0001 ( COD)]

10/UECS-000264

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen normas comúns para garantir as conexións aéreas básicas tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 893 final] [2018/0433 ( COD)]

efectos do EEE) [ COM(2018) 893 final] [2018/0433 ( COD)]

10/UECS-000265

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade aérea tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 894 final] [ COM(2018) 894 final Anexo] [2018/0434 ( COD)]

) 894 final] [ COM(2018) 894 final Anexo] [2018/0434 ( COD)]

10/UECS-000266

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen normas comúns para garantir as conexións básicas de transporte de mercadorías por estrada tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 895 final] [2018/0436 ( COD)]

Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 895 final] [2018/0436 ( COD)]

10/UECS-000263

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Csonsello para permitir a continuación dos programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) e Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda do Norte-Escocia) no contexto da retirada do Reino Unido da Unión Europea [COM(2018) 892 final] [2018/0432 (COD)]

retirada do Reino Unido da Unión Europea [COM(2018) 892 final] [2018/0432 (COD)]

10/UECS-000262

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 904/2010 no que respecta ás medidas para reforzar a cooperación administrativa co fin de combater a fraude no ámbito do IVE [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)]

cooperación administrativa co fin de combater a fraude no ámbito do IVE [COM(2018) 813 final] [2018/0413 (CNS)]

10/UECS-000261

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE no que respecta á introdución de determinados requisitos para os provedores de servizos de pagamento [OM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] {COM(2018) 813 final} {SEC(2018) 495 final} {SWD(2018) 487 final} {SWD(2018) 488 final}

requisitos para os provedores de servizos de pagamento [OM(2018) 812 final] [2018/0412 (CNS)] {COM(2018) 813

10/UECS-000260

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, no que respecta ás disposicións relativas ás vendas a distancia de bens e a certas entregas nacionais de bens [COM(2018) 819 final] [2018/0415 (CNS)]

Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, no que

10/UECS-000259

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 1305/2013 e (UE) nº 1307/2013 no que respecta a determinadas normas sobre os pagamentos directos e a axuda ao desenvolvemento rural en relación cos anos 2019 e 2020 [COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)]

rural en relación cos anos 2019 e 2020 [COM(2018) 817 final] [2018/0414 (COD)]