saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Diagnose prevención de riscos da corrupción na Administración
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 638 resultados.
Mostrando 1 - 20

05/PRE-001268

sobre as actuacións da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia nos xacementos arqueolóxicos afectados pola construcción da autovía Rías Baixas (Ourense-Vigo) no tramo Barbantes-Melón, código da obra T2-OR-2910

-Melón, código da obra T2-OR-2910

09/CPC-000288

Do Sr. conselleiro de Sanidade, or petición de 4 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para que explique as razóns polas que non se está a cumprir coa Lei da saúde sexual e reprodutiva e de interrupción voluntaria do embarazo, nomeadamente a asistencia sanitaria que se presta ás mulleres que teñen que interromper un embarazo no segundo semestre

Do Sr. conselleiro de Sanidade, or petición de 4 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

05/POC-000620

sobre a situación na que se atopa a estrada OR-622 no termo municipal de Rubiá e as medidas adoptadas ó respecto

sobre a situación na que se atopa a estrada OR-622 no termo municipal de Rubiá e as medidas

05/POC-000081

sobre as actuacións da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia nos xacementos arqueolóxicos afectados pola construcción da autovía Rías Baixas (Ourense-Vigo) no tramo Barbantes-Melón, código da obra T2-OR-2910

-Melón, código da obra T2-OR-2910

05/PNP-000018

sobre a situación ocasionada polas obras da autovía das Rías Baixas nos pobos de Razamonde, Láias e Barbantes, no tramo Barbantes-Melón entre Ourense e Vigo, código da obra T2-OR-2910

e Barbantes, no tramo Barbantes-Melón entre Ourense e Vigo, código da obra T2-OR-2910

10/PPLR-000004

Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

10/PPLR-000002

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

10/PPLR-000003

Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

10/PPLR-000001

Proposición de lei de reforma do Regulamento

08/PPLR-000001

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

08/PPLR-000002

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

07/PPLR-000001

Ponencia conxunta para elaborar unha proposición de le de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

10/PPLI-000006

Proposición de lei, de iniciativa popular, reguladora dos comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios

10/PPLI-000005

Proposición de lei de iniciativa popular de loita contra o cambio climático a nivel autonómico para a mellora do bosque autóctono e a recuperación do medio rural sostible

10/PPLI-000004

Proposición de lei, de iniciativa popular, de medidas para a nova xestión dos saltos e aproveitamentos hidroeléctricos na Comunidade Autónoma de Galicia

10/PPLI-000003

Proposición de lei de inicitiva lexislativa popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais

10/PPLI-000002

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico

10/PPLI-000001

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia

09/PPLI-000014

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo

09/PPLI-000013

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética

saltar ao pe de páxina