saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 61 - 80

09/PL-000001

Proxecto de lei de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

1.(17/12/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1549 2.(17/12/2012) Entrada de

08/PL-000049

Proxecto de lei de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego público

Proxecto de lei de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo

08/PL-000048

Proxecto de lei do Sistema Universitario de Galicia

1.(22/06/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 84785 2.(25/06/2012) Admisión a

08/PL-000046

De impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

1.(14/06/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 84300 2.(19/06/2012) Admisión a

08/PL-000047

De fomento da investigación e a innovación de Galicia

1.(14/06/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 84301 2.(19/06/2012) Admisión a

08/PL-000045

Proxecto de lei de inclusión social de Galicia

1.(05/06/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 83635 2.(05/06/2012) Entrada de

08/PL-000044

Proxecto de lei do transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

iniciativa - Rexistro de entrada: 82763 2.(15/05/2012) Entrada de antecedentes - Rexistro de entrada: 82763

08/PL-000043

Proxecto de lei de vivenda de Galicia

1.(18/04/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 81015 2.(18/04/2012) Entrada de

08/PL-000042

Proxecto de lei de montes de Galicia

1.(14/03/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 79362 2.(14/03/2012) Entrada de

08/PL-000041

Proxecto de lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

1.(16/02/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 78176 2.(16/02/2012) Entrada de

08/PL-000040

Proxecto de lei de xuventude de Galicia

1.(14/02/2012) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 77759 2.(14/02/2012) Entrada de

08/PL-000039

Proxecto de lei de bibliotecas de Galicia

1.(21/12/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 75183 2.(21/12/2011) Entrada de

08/PL-000038

Proxecto de lei galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

saida: 19931 18.(28/12/2011) Notificación aos portavoces - Rexistro de saida: 19931 20.(27/01/2012

08/PL-000037

Proxecto de lei do deporte de Galicia

1.(25/10/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 72736 2.(25/10/2011) Entrada de

08/PL-000036

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

saida: 19884 53.(26/12/2011) Notificación ao director xeral - Rexistro de saida: 19885 54.(26/12/2011

08/PL-000035

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012

de saida: 19880 203.(26/12/2011) Notificación ao director xeral - Rexistro de saida: 19881 204

08/PL-000034

Proxecto de lei reguladora da política industrial de Galicia

1.(09/09/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 70036 2.(12/09/2011) Admisión a

08/PL-000033

Proxecto de lei de acción voluntaria

1.(10/08/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 68785 2.(10/08/2011) Entrada de

08/PL-000032

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia

1.(22/07/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 68162 2.(27/07/2011) Admisión a

08/PL-000031

Proxecto de lei do Plan Galego de Estatística 2012-2016

Proxecto de lei do Plan Galego de Estatística 2012-2016

saltar ao pe de páxina