saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 21 - 40

09/PL-000041

Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia

1.(28/06/2016) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 51779 2.(28/06/2016) Entrada de

09/PL-000040

Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013

de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013

09/PL-000039

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2017-2021

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2017-2021

09/PL-000037

Proxecto de lei de creación dos colexios provincias de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia

1.(13/05/2016) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 50594 2.(13/05/2016) Entrada de

09/PL-000038

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo

1.(13/05/2016) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 50595 2.(13/05/2016) Entrada de

09/PL-000035

Proxecto de lei, polo procedemento de lectura única, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese

1.(15/02/2016) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 47239 2.(15/02/2016) Entrada de

09/PL-000036

Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais

Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías

09/PL-000034

Proxecto de lei da economía social de Galicia

1.(20/01/2016) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 45722 2.(20/01/2016) Entrada de

09/PL-000033

Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia

: 20092 21.(14/01/2016) Notificación ao portavoz do grupo - Rexistro de saida: 20216 22.(14/01/2016

09/PL-000032

Proxecto de lei de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma e Galicia e do seu sector público

1.(05/11/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 43421 2.(05/11/2015) Entrada de

09/PL-000030

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016

1.(20/10/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 42960 2.(20/10/2015) Entrada de

09/PL-000031

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

1.(20/10/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 42962 2.(20/10/2015) Entrada de

09/PL-000029

Proxecto de lei do solo de Galicia

1.(15/10/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 42810 2.(15/10/2015) Entrada de

09/PL-000028

Proxecto de lei de transparencia e bo goberno

de saida: 19954 75.(14/12/2015) Notificación ao Servizo de Publicacións - Rexistro de saida: 19955

09/PL-000027

Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia

recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia

09/PL-000026

Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas

1.(25/02/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 34138 2.(25/02/2015) Entrada de

09/PL-000025

Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia

1.(24/02/2015) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 34012 2.(24/02/2015) Entrada de

09/PL-000024

Proxecto de lei do emprego público de Galicia

1.(19/12/2014) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 31508 2.(19/12/2014) Entrada de

09/PL-000023

Proxecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

1.(02/12/2014) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 30881 2.(02/12/2014) Entrada de

09/PL-000022

Proxecto de lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración

1.(31/10/2014) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 29642 2.(31/10/2014) Entrada de

saltar ao pe de páxina