saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª. Pesca e Marisqueo, celebrada o 29 de novembro de 2022

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 29 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:


Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

- 43056 (11/PNC-003787)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno de España en relación coa Mesa da Ciencia Pesqueira de Vigo e co Instituto Español de Oceanografía

BOPG n.º 404, do 03.11.2022


Sométese a votación separada por puntos:

 

Punto 1: resulta aprobado por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.

Punto 2: resulta aprobado por 6 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de España para que:

 

1.- Celebre a primeira xuntanza da Mesa da Ciencia Pesqueira de Vigo antes de que remate este ano 2022.

2.- Recupere o potencial do IEO e o sanee para sacalo da dramática situación económica na que se atopa e, se non se sente capacitado para manter e xestionar adecuadamente o IEO, o ceda a Galicia previo saneamento para potencialo."

 

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 42944 (11/PNC-003775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o nivel de produción de mexillón e percebe

BOPG n.º 401, do 26.10.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a establecer un diálogo convencido e comprometido cos colectivos implicados na recollida de mexilla, co obxectivo de reformular a normativa existente e que para elo tome en conta as ideas propostas dende os diferentes sectores para facilitar o aproveitamento de todos os recursos naturais e que o nivel de produción de mexillón e percebe sexan o maior posible."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina